Privacy Verklaring

PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings-overeenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt, door mijzelf of door mijn administrateur/boekhouder, voor de financiële administratie.

Bij ander gebruik dan hiervoor genoemd, zal ik expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de WBGO wordt vereist.

ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, i.v.m. het declareren van de nota.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling
• de kosten van het consult

PRAKTIJKGEGEVENS
AGB Zorgverlener: 90 029462
AGB Praktijk: 90 008410
Lid NVST L1393
Lid RBCZ 107400R
K.v.K.: 01139237

VERKLARING
Voorafgaand aan eerste behandeling wordt u geacht akkoord te gaan met onderstaande:

  1. In te stemmen met deze privacyverklaring;
  2. Toestemming te geven voor het bewaren van persoonlijke gegevens zoals bedoeld in de AVG en toegelicht in deze verklaring;
  3. Toestemming te geven om noodzakelijke gegevens in het kader van communicatie met zorgverzekerings-maatschappijen te delen.