Beroepscode & Klachtenprocedure

Beroepscode
Als therapeut onderschrijf ik de beroepscodes van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze code heeft betrekking op afspraken over professioneel hulpverlenen zoals beroepsgeheim, vertrouwelijkheid van informatie en de omgang met klachten.

Via onderstaande link is de beroepscode van de beroepsvereniging te zien:
Beroepscode RBCZ

Klachtenprocedure
In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld moeten zijn.

Mocht er zich een klacht of onenigheid voordoen, dan zal de communicatie open zijn om tot een wederzijdse oplossing te komen. Hierbij niet uit het oog verliezend dat ik altijd zal handelen vanuit mijn professie en dat de cliënt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor juist deze behandeling.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld zijn, dan kunt u volgens de nieuwe regelgeving Wkkgz contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Onze praktijk wordt gevoerd onder het klacht en tuchtreglement van de NVST.